1 Algemene voorwaarden (per 1 januari 2022)

1.1 Deze algemene voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan e-influence of door het aanvaarden van een voorstel/offerte, aanbetaling, het ondertekenen van een contract of het plaatsen van een bestelling beschouwd als door de opdrachtgever aanvaard. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan e-influence. De algemene voorwaarden van e-influence’ leveranciers, contractanten en alle andere partijen waarop beroep gedaan wordt om de specifieke overeenkomst met de opdrachtgever uit te voeren, zijn van toepassing. e-influence behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te herzien.

1.2 Tenzij anders is overeengekomen worden de specifieke overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd. Na aanbetaling levert opdrachtnemer de designs (digitale proefdrukken) binnen uiterlijk 14 werkdagen aan, tenzij anders aangegeven. De opdrachtgever heeft hierbij recht op 1 kosteloze revisie. Vanaf moment er gezamenlijk akkoord bereikt is over de designs en een volledige eindbetaling ontvangen is, start de ‘productietijd’. De productietijd bedraagt uiterlijk 31 dagen. De definitieve verzenddatum van de overeengekomen opdracht wordt in overleg bepaald. De overeenkomst eindigt na levering, het gekozen postbedrijf door de opdrachtnemer is hierin (aantoonbaar) leidend.

1.3 Door het geven van een opdracht aan e-influence of door het aanvaarden van een voorstel/offerte, aanbetaling, het ondertekenen van een contract of het plaatsen van een bestelling geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met de (digitale) leverings- en/of betalingsvoorwaarden.

1.4 e-influence kan indien sprake is van gewijzigde inzichten ten allen tijden haar (digitale) leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen. De voorwaarden die golden ten tijde van de bestelling of ondertekening van het contract, zullen in acht worden genomen en gestand worden gedaan.

1.5 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen e-influence en de opdrachtgever waarop aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.6 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.7 De aangeboden (digitale) goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en bezitten de eigenschappen die door e-influence in het aanbod worden genoemd. De artikelen in lookbooks of generatoren hebben qua prijs een beperkte geldigheidsduur. Onze prijzen zijn namelijk dynamisch en kunnen per periode verschillen. Uiteraard streeft e-influence er altijd naar concurrerende prijzen aan te kunnen bieden.

1.8 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. De werkzaamheden worden verricht naar eigen inzicht en zonder toezicht van opdrachtgever. Opdrachtnemer is dan ook vrij om binnen wat is overeengekomen het afgesproken resultaat te realiseren.

1.9 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Opdrachtnemer draagt zelf de eventueel verschuldigde inkomstenbelasting en/of sociale premies af en vrijwaart opdrachtgever voor eventuele afspraken, ingevolgde deze opdracht, van de fiscus en of enige bedrijfsvereniging (UWV).

1.10 Opdrachtgever zal de definitieve verkoop van supplementen en/of kleding (na inkoop vanuit e-influence) uitvoeren in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever draagt te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid voor eventueel benodigde certificaten en papieren omtrent voedselveiligheid. In het bijzonder bevestigd opdrachtgever (d.m.v. punt 1.1) dat het waarborgen van een voedselveiligheidsplan vanuit e-influence uitvoerig geadviseerd en besproken is. Eventueel ontstane claims ingevolgde van werkzaamheden opdrachtnemer of van bedrijven en instellingen gerelateerd op naleving van wetten en voorschriften, kunnen niet op e-influence verhaald worden. Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat e-influence in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor bovengenoemde.

1.11 Opdrachtnemer kan de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door een derde laten verrichten zonder dat opdrachtgever hier vooraf zijn toestemming voor heeft gegeven.

1.12 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, blijft opdrachtnemer tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat alsof hij de desbetreffende werkzaamheden zelf heeft verricht.

2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3 Prijzen

3.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is e-influence bevoegd de vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4 Levering

4.1 De door e-influence opgegeven leveringstermijnen voor onze diensten zijn indicatief en niet bindend. Klachten betreffende levering van onze diensten dienen gedaan te worden per aangetekend schrijven na minimaal 1 maand vanaf het aanvaarden van een voorstel/offerte, aanbetaling, het ondertekenen van een contract of het plaatsen van een bestelling.

4.2 (Digitale) aflevering door e-influence geschiedt in de plaats van vestiging van e-influence, bij fysieke producten door afgifte aan de eerste vervoerder. e-influence bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de opdrachtgever bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.4 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal e-influence in overleg met de opdrachtgever een passend alternatief voorstellen. Het is voor de opdrachtgever niet mogelijk het reeds betaalde bedrag terug te vorderen.

4.5 De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen artikelen, waaronder supplementen en kleding, vanuit e-influence te bestellen. De opdrachtgever is niet gerechtigd een identiek artikel te laten ontwikkelen en produceren bij een externe partij, aldaar alle artikelen auteursrechtelijk toebehoren tot e-influence, inclusief de ontworpen designs. Met uitzondering van onderstaande in punt 4.6

4.6 Opdrachtgever verklaart alvorens aanbetaling en de start van het labeldesign of logo, géén afbeeldingen, illustraties of andere voorbeelden aan te leveren waartoe zij niet over de juiste eigendomsrechten beschikken. In geval van toekomstig ontstane claims, stelt de opdrachtgever e-influence hiervoor op geen manier aansprakelijk.

4.7 De minimale afname vanuit e-influence (ook voor nabestellingen) zijn 10 stuks per artikel, tenzij anders overeengekomen. 

4.8 De opdrachtgever is verplicht e-influence van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang e-influence geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij e-influence bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het aanvaarden van een voorstel/offerte, aanbetaling, het ondertekenen van een contract of het plaatsen van een bestelling, machtigt u e-influence om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

4.8 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u e-influence hiervan op de hoogte te stellen.

5 Betaling

5.1 De incassering voor zowel onze digitale diensten als levering van fysieke producten gebeurt alvorens oplevering, tenzij anders overeengekomen.

5.2 U dient te allen tijde per IDeal of per bank te betalen.

5.3 Indien e-influence toestaat dat op rekening wordt betaald en er een factuur wordt verzonden, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheid van 7 dagen.

5.4 De kosten voor nabestellingen van producten dienen vooraf en direct via Ideal betaald te worden.

5.5 U kunt de betaling niet verrekenen met tegen vorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.

5.6 De optie tot vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank.

5.7 Bij niet tijdig voldoen aan bovenstaande betalingsverplichting, zal het verschuldigde bedrag telkens worden verhoogd met 20% na iedere 14 dagen na poging tot incassering of bij nalatigheid van voldoen factuur.

5.8 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u eveneens de wettelijke (handels) rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 10,- verschuldigd. e-influence kan dan direct nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

5.9 Indien u heeft besteld via rembours en u neemt deze bestelling niet in ontvangst, dan zijn wij genoodzaakt 18,- aan kosten in rekening te brengen.

5.10 Voor nawerk na eerste aanpassing door opdrachtnemer aan de hand van feedback van opdrachtgever op gerealiseerde digitale dienst, zal een uurtarief van €65,-. exclusief omzetbelasting (BTW) worden gehanteerd. Op de fysiek geleverde samples (supplementen en kleding) zit geen eerste aanpassing in de prijs inbegrepen.

5.11 Opdrachtgever zal het honorarium niet verschuldigd zijn wanneer opdrachtnemer om welke reden dan ook – zoals door ziekte – de overeengekomen werkzaamheden niet heeft verricht.

5.12 In geval van verhindering door bijvoorbeeld ziekte, moet opdrachtnemer zelf voor vervanging zorgen. Is dit niet mogelijk, dan wordt in onderling overleg bepaald of de werkzaamheden vervallen of op een ander tijdstip plaatsvinden. Eén en ander zal meteen schriftelijk worden gecommuniceerd richting opdrachtgever door opdrachtnemer.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde fysieke artikelen blijven eigendom van e-influence, totdat u aan al uw (betaling) verplichtingen heeft voldaan. Na betalingsverplichting blijven artikelen slechts auteursrechtelijk nog toebehoren tot e-influence, met uitzondering in geval van punt 4.6.

6.2 e-influence is onherroepelijk gemachtigd, zodra de opdrachtgever met welke verplichting dan ook in gebreke is, de artikelen die het eigendom van e-influence zijn gebleven bij de opdrachtgever terug te nemen.

6.3 Indien creaties van e-influence (denk aan logo’s, labeldesigns, digitale proefdrukken) zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden overgenomen, wordt er inbreuk gedaan op e-influence en erkent opdrachtgever hieraan schuld te hebben.

7 Retourrecht

7.1 De door de opdrachtgever vooraf gemaakte kosten voor onze dienst (aanbetaling), zullen op geen enkele manier na het geven van een opdracht aan e-influence of door het aanvaarden van een offerte kunnen worden teruggevorderd bij e-influence. De opdrachtgever beschikt over een betalingsverplichting zolang de einddatum van de overeenkomst nog niet bereikt is.

7.2 De opdrachtgever heeft het recht door e-influence geleverde fysieke artikelen binnen 14 werkdagen (de zichttermijn) ingaande de dag na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon, tenzij anders vermeld gezien de aard van het product en verpakking. Samples en gepersonaliseerde producten zijn hiertoe uitgezonderd. De geretourneerde (niet-gepersonaliseerde artikelen of samples)  mogen niet gedragen, gebruikt, geopend of beschadigd zijn. Tevens dient de opdrachtgever alle voorwaarden voor terugzending na te leven.

7.3 Indien de (niet-gepersonaliseerde) artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt e-influence de opdrachtgever de betaalde prijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen, terug.

7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten: samples, artikelen die gepersonaliseerd (bedrukt) zijn en artikelen waarvan de verzegeling verbroken is. Artikelen die door beschadiging niet meer verkoopbaar zijn. Artikelen die gezien de verpakking niet gecontroleerd kunnen worden of deze al geopend en/of gebruikt zijn geweest.

7.5 De bewijslast dat de opdrachtgever tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de opdrachtgever. e-influence accepteert in dat opzicht een door de PostNL afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

8 Aansprakelijkheid

8.1 De dienst wordt geleverd naargelang van de beschikbaarheid. e-influence geeft geen enkele waarborg voor de voorgestelde hosting diensten of naleveringen van producten. Dat betekent dat de opdrachtgever zich in geen geval tegen e-influence kan keren wegens inkomstenverlies ten gevolge van een onderbreking van de dienstverlening door e-influence of door de leveranciers van e-influence. e-influence kan zich beroepen op derden om de overeenkomst met de opdrachtgever uit te voeren.

8.2 In geen geval is e-influence aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van opdrachtgever en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schending van auteursrechten van inhoud die hij aanlevert. e-influence is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit disfunctioneren van websites, e-mailaccounts en andere systemen door e-influence verschaft.

8.3 Opdrachtnemer aanvaart geen claims van derden ontstaan door werkzaamheden van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van deze claims en sluit hiertoe een verzekering af die de risico’s voldoende dekken.

8.4 e-influence is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten in de website of door leveranciers of producenten verstrekte gegevens. Tevens geldt geen aansprakelijkheid op niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

8.5 e-influence is aansprakelijk voor het juist omgaan met gegevens van opdrachtgever, maar in geen geval aansprakelijk voor het verlies van deze gegevens in andere gevallen dan bovengenoemd. Er kan eventueel worden gekozen (wordt aangeraden) om de website of webshop te laten beveiligen door e-influence met een SSL-certificaat. Dit geeft echter geen 100% garantie. Er bestaat nog steeds de mogelijkheid dat een website of webshop gehackt wordt. Indien dit aantoonbaar het geval is bij provider/host, draagt opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de kosten hiervan.

9 Transportrisico

9.1 e-influence draagt geen risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. De opdrachtgever draagt het transportrisico.

9.2 In geval van retourzending draagt de opdrachtgever het transportrisico. Nadat de artikelen door e-influence in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op e-influence over.

10 Geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen e-influence en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Bij gerechtelijke procedures tussen e-influence en de opdrachtgever heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en, indien en van zover wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is de rechter in het arrondissement waar e-influence is gevestigd bevoegd, tenzij e-influence voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de opdrachtgever kiest.

11 Privacy

11.1 Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we een privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we jouw persoonlijke gegevens verzameld via onze website gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren.

We verzamelen en gebruiken jouw persoonlijke gegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zoals voorgeschreven in de Europese Vordering van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en vrij verkeer van die gegevens.

11.2 e-influence zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden. Opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, waaronder bedrijfsgegevens en financiële of technische gegevens, waarover hij/zij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen geheim te houden, hetzelfde geldt voor de opdrachtgever. 

12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1 U bezit alle rechten op uw eigen inhoud. Om u onze diensten aan te kunnen bieden verwerken wij uw inhoud, slaan wij ze op, maken wij er back-ups van en kopiëren wij ze van de ene server naar de andere.

12.2 Wij zijn eigenaar van alle rechten betreffende onze diensten, software, inhoud, gegevens, technologie en functies. U mag onze diensten en inhoud gebruiken, voor zover u zich ten volle houdt aan deze voorwaarden en alles volledig en op tijd betaalt.

12.3 Naast het bovenstaande geldt dat in het kader van de diensten van e-influence andere auteursrechtelijk beschermde materialen beschikbaar worden gesteld (lettertypen, afbeeldingen en andere). Deze worden door een externe leverancier aan e-influence in licentie gegeven en waarop derhalve aanvullende licentiebepalingen van de desbetreffende leverancier van toepassing zijn.

13 Illegaliteit

13.1 Aangezien de opdrachtgever verantwoordelijk is voor zijn publicaties en voor zijn handelingen op het web, zal hij verplicht zijn e-influence schadeloos te stellen voor alle klachten die zouden voortvloeien uit het publiceren van illegale gegevens. e-influence zal zonder voorafgaande waarschuwing het account van de opdrachtgever deactiveren indien hij oordeelt dat het gebruik ervan indruist tegen de algemeen geldende wetten.

14 Gebruik

14.1 Raadpleeg altijd uw arts voor het gebruik van voedingssupplementen als u voorgeschreven of zonder recept verkrijgbare medicijnen gebruikt of als u een medische geschiedenis heeft inclusief maar niet beperkt tot: hoge of lage bloeddruk, hartritmestoornis, beroerte, hart, lever, nier of schildklieraandoening, epilepsie, psychische aandoeningen, diabetes, moeite met urineren door een vergrootte prostaat of als u antidepressiva gebruikt of ieder andere vorm van medicatie.

14.2 Staak gebruik en raadpleeg uw arts als u enig ongewenst effect ervaart door het gebruik van een voedingssupplement.

14.3 Overschrijd nooit de aanbevolen dosering. Gebruik een product NIET als de veiligheid seal open is of ontbreekt.

14.4 Sommige producten bij e-influence kunnen ondanks dat ze voor de Nederlandse wetgeving 100% legaal zijn, ingrediënten bevatten die door sommige sportbonden/organisaties niet zijn toegestaan. De aanwezigheid van deze stoffen kan bij topsporters tot een positieve dopingcontrole leiden. Als topsporter dient u dus altijd eerst navraag te doen bij uw eigen sportbond. e-influence is niet verantwoordelijk voor eventuele schorsingen of andere gevolgen.

14.5 Producten die aangeschaft zijn bij e-influence dienen altijd buiten bereik van kinderen en (huis)dieren bewaard te worden.

14.6 Gebruiker neemt alle risico’s, verantwoordelijkheden en consequenties met betrekking tot het gebruik van producten die aangeschaft zijn op e-influence voor eigen rekening. e-influence is dus niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.

15 Overige bepalingen

15.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van e-influence al dan niet op internet- is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. e-influence kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. e-influence is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

15.2 Opdrachtgever kan de overeengekomen algemene voorwaarden niet beëindigen, zonder rechtelijke tussenkomst. Meteen nadat dit besluit is genomen, laat de ene partij de andere dit schriftelijk weten. Opdrachtnemer kan overeenkomst bij nalatigheid van bovengenoemde voorwaarden per direct beëindigen.